Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) 50 gadu jubileju atzīmēja ar plašu starptautisku zinātnisko konferenci, kas notika 29. un 30. septembrī. Tās mērķauditorija bija akadēmiskais personāls, doktoranti un uzņēmēji. Atsevišķā sekcijā ar nosaukumu “Politika un stratēģija augstākajā izglītībā un zinātnē” tika prezentēti projekta pētījumi.

Universitātes Latvijā – no Padomju laika līdz Eiropas Augstākās izglītības sekoram
Dedze, Z. Rubene, Latvijas Universitāte, Latvija

Kā regulācijas pārvaldība var atbalstīt augstākās izglītības un pētniecības institūciju vadību
Straujuma, I. Lapina, E. Gaile – Sarkane, M. Ozolins, Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvija

Projektu virzītāju ietekme reģionālo uzņēmējdarbības ekosistēmu izveidē
Eriņa, E. Gaile-Sarkane, V. Šatrevičs, Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvija

Regulācijas lietu vadība kā stratēģisks zināšanu vadības rīks uzņēmējdarbības ekosistēmā
Straujuma, E. Gaile-Sarkane, Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvija

Programma Horizon 2020 un neviendabīguma palielināšanās risks Eiropas pētniecībā un zinātnē
A.Geske, D.Bērziņa, V.Otto, Latvijas Universitāte, Latvija

ES politikas ietekme mācību un pētniecības kapacitātei augstākajā izglītībā
Purgailis, A. Apsite, Latvijas Universitāte, Latvija

Augstākās izglītības finansēšanas politika, mācību izdevumi dažādās nozarēs un piemērojamie Indeksi Augstākās izglītības iestādēs: Latvijas gadījums
Eriņa, I. Eriņš, Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvija; G. Bērziņš, Latvijas Universitāte, Latvija

Kopsavilkumi, prezentācijas un raksti šajā apakšsekcijā ir sagatavoti projekta ietvaros, kas ir saņēmis finansējumu no Norvēģijas grantu programmas 2009.-2014., projektā “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā” līguma numurs: NFI/R/2014/006

_________________________________________________________________________________________________

The Faculty of Engineering Economics and Management of Riga Technical University within RTU 57th International Scientific Conference arranged the annual international scientific conference devoted to the 50th Anniversary of the Faculty of Engineering Economics and Management in Riga on 29-30 September 2016.

Project participiants presented in subsection “Policy and strategies in higher education and science”.

Universities in Latvia – from the Soviet to European higher education area
Dedze, Z. Rubene, University of Latvia, Latvia

How regulatory compliance governance can support higher education and research institutions management
Straujuma, I. Lapina, E. Gaile – Sarkane, M. Ozolins, Riga Technical University, Latvia

Impact of stakeholders groups on development of regional entrepreneurial ecosystems
Eriņa, E. Gaile-Sarkane, V. Šatrevičs, Riga Technical University, Latvia

Regulatory compliance governance as a tool of strategic knowledge management in entrepreneurial ecosystem
Straujuma, E. Gaile-Sarkane, Riga Technical University, Latvia

Horizon 2020 and risk of increasing heterogeneity of research and development in Europe
A.Geske, D.Bērziņa, V.Otto, University of Latvia, Latvia

Impact of EU policy on teaching and research capacity of higher education
Purgailis, A. Apsite, University of Latvia, Latvia

 Higher education financing policy, tuition expenses according to thematic fields and indices applicable to them at higher education institutions: the case of Latvia
Eriņa, I. Eriņš, Riga Technical University, Latvia; G. Bērziņš, University of Latvia, Latvia

EU Funding in Higher Education
Berzins, A. Bodrova, University of Latvia, Latvia

The abstracts, presentations and articles of the subsection are prepared in the framework of a project that has received funding from Norway Grants Programme 2009-2014 in accordance with the project „EU policies impact to the transformations of the higher education and research system in Norway and Latvia” agreement No NFI/R/2014/006.