Projekta pirmā starpatskaite iesniegta/Interin Project Report has been Submitted

Latvijas – Norvēģijas pētniecības projekts turpinās, VIAA iesniegta projekta pirmā starpatskaite. Projekta mērķis ir analizēt ES jaunākos politikas dokumentus augstākās izglītības un zinātnes jomā, lai pētītu augstākās izglītības institūcijas vidi, kas ietver inovācijas, zināšanās balstītu attīstību, intelektuālā īpašuma tiesības un akadēmisko uzņēmējdarbību. Uz šo brīdi ir izveidots  analītiskais ietvars “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas transformācijām Norvēģijā un Latvijā. Šis ietvars definē jēdzienu – augstākās izglītības iestāžu Eiropeizācija un nosaka politikas ieviešanas veidus augstākās izglītības telpā. Papildus ir izveidots nacionālais ietvardokuments, kas definē pētījumu teorētisko ietvaru un pētāmos jautājumus datu turpmākajai apkopošanai, kā arī analizē līdzšinējo Latvijas līdzdalību ES Ietvarprogrammās. Šie divi dokumenti ir izveidojuši bāzi datu turpmākajai apkopošanai – situāciju analīzes protokolam un anketēšanas vadlīnijām.Jaunākie rezultāti ir prezentēti divās sesijās LU 74. gadskārtējā konferencē. Ir izveidotas divas mājaslapas, lai informētu akadēmisko vidi un plašāku sabiedrību par projekta progresu. Kopumā, ar nelielām izmaiņām, projekts norit pēc plānotā grafika.

Europenization of higher education institutes and defining policy making modes in higher education area. In addition the National framework is developed that sets out the theoretical framework and research question for further data collection, as well as analyses participation of Latvia in EU Framework programmes. These two papers laid ground for the framework development for data collection – case study protocol and framework for questionnaires. Preliminary findings have been reported in two sessions at the 74 annual conference of the University of Latvia. Papers for two more conferences are submitted. Two webpages are created for the purpose of informing academic community and wider society on the progress of the project. Overall the project is within schedule, with some adjustments.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *